ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
แสดงความจงรักภักดี พระเทพฯ
--- เรื่อง เชิญชวนส่งทีมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 แข่งขัน วันที่ 1-2 ก.พ. 2567 (ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2567)
--- ด่วน เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นบส.อศช. รุ่นที่ 2 (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567)
--- เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
--- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
--- เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566 จ.ปทุมธานี
--- เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงาน "Arduino Education Day Thailand 2023" วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงงานยาสูบ กทม.
--- ด่วน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม THE CREATOR ARENA พ.ศ.2566
--- เรื่อง วารสารสมาคมของ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในรูปแบบ E-BOOK (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2566
--- เรื่อง บริษัทยามาฮ่าเปิดรับสมัคร THE CREATOR ARENA (ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 18 กันยายน 2566)
--- เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 18 ส.ค. 2566
--- เรียน สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่ง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566
--- เรื่อง บริษัทยามาฮ่าเปิดรับสมัคร THE CREATOR ARENA ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 2566 (เปิดรับทุกวิทยาลัยแม้ไม่ได้เปิดสาขาช่างยนต์)
--- เรียน สมาชิกทุกท่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ ตารางเที่ยวบิน และแบบฟอร์มการจองห้องพัก พ.ศ.2566 จ.นครศรีธรรมราช
--- เรื่อง โครงการฝึกงานบูรณาการ By CPALL กับร้าน 7 - ELEVEN
--- เรื่อง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดรับสมัครงานนักศึกษา ระดับปวช.และ ปวส.
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
--- เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฮอนด้า
--- ด่วน เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากมีการประกาศแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ศธจ. ไม่มีกรอบงานให้เบิกเงินสวัสดิการของวิทยาลัยอาชีวเอกชนได้ จึงขอสำรวจ
--- เรื่อง โครงการ "Little Wann be Wow Rider" เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผู้เช้ารับการอบรม พ.ศ. 2566
--- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
--- เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเด็กอาชีวศึกษาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
--- ด่วน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
--- เรื่อง โครงการ "แว้นเป็นว้าว" โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและเปิดรับสมัครวันแรกวันที่ 18 มกราคม 2566
--- เรื่อง ทาง IM JAPAN การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) โดยมีศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
--- เรื่อง การปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
--- เรื่อง โครงการรับครูฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์จาก DMMMU ประจำการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้ PVET พ.ศ.2566
--- เรื่อง กำหนดประชาสัมพันธ์ของ IM JAPAN
--- เรื่อง UPDATE โปรแกรม 4 สัปดาห์กับโครงการ PVET "ENGLISH IMMERSION SUMMER PROGRAM" ที่ DMMMSU ประเทศฟิลิปินส์
--- เรื่อง IM JAPAN มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
--- เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับประเทศฟิลิปินส์ Summer Camp 2023 ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประสานการพิจารณาต่ออายุพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ๗๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
--- เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนด้านอาชีวศึกษา
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนการตลาด
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Non-Degree ลดแต่เพิ่มเติมเต็มลูกค้า
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2566 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 พ.ย. 2566 ณ ห้องประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯคณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับนายยศพล เวณุโกเศศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสอศ.ณกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรโครงการSMART INNOVATION2023โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองสอศ. เป็นประธานเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 4 ต.ค. 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
ดร.ประเสริฐ กลิ่น นายกสมาคมฯที่ปรึกษาสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบแสดงความยินดีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567 19 ก.พ. 2567 (เข้าชม 319 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มกรุงเทพมหานคร (ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) (เข้าชม 420 ครั้ง)
ด่วน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พ.ศ.2566 (การเข้าใช้สแกน QR Code หรือ Link ให้ใช้อีเมล gmail เท่านั้น และหมดเขตส่งภายในวันที่ 22 มกราคม 2567) 19 ธ.ค. 2566 (เข้าชม 715 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 17 พ.ย. 2566 (เข้าชม 389 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ 2567 04 ก.ค. 2566 (เข้าชม 811 ครั้ง)
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 (กรุณาส่งกลับมายังสมาคมฯ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗) 22 ก.พ. 2567 (เข้าชม 509 ครั้ง)
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติปีการศึกษา2565 29 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 1304 ครั้ง)
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ) พ.ศ.2565 01 มิ.ย. 2565 (เข้าชม 2173 ครั้ง)
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หนังสือสมาคม
ประกาศสมาคม
รายงานการประชุม
Line
E-office
ตรวจสอบสถานะสมาชิก
จำนวนครู/นักศึกษา
วิจัยนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพ
คุรุสภา
กยศ.
สมศ.
สทศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
กดดูรู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ใบสั่งซื้อเครื่องหมายอาชีวศึกษาเอกชน
   2024 - 04    
April
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย