ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
เรื่อง คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
เรื่อง แบบสรุปรายละเอียดประเภทวิชา กลุ่มอาชีพ สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตร ปวช. 2567 (ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567)
แสดงความจงรักภักดี พระเทพฯ
สมัครนักร้อง
แบบสำรวจประชุมใหญ่
สมาชิก pvet ซื้อโปรแกรมถูก
--- เรื่อง การสมัครโครงการประกวดร้องเพลง The Star Show Thailand 2024 (รายได้และค่าใช้จ่ายทางสมาคมฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น)
--- เรื่อง บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เสนอโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปี 2567 (ตอบรับภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567)
--- เรื่อง เปิดรับสมัครการแข่งขันประกวดแต่งรถ ไฮลักซ์ รีโว่-ดี แซด อิดิชั่น นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฏาคม 2567)
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาต่อการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาพ.ศ.2567(ตอบแบบสำรวจไม่เกินวันที่ 20 มิ.ย. 2567 สอศ.)
--- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ส่งมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา บริษัทยามาฮ่า พ.ศ.2567 (ส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567)
--- สรุปผลการกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมฯ พ.ศ.2567
--- ด่วน เรียนผู้รับใบอนุญาต เรื่อง การขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2567 (จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2567 สอศ.)
--- ด่วน!! เรื่อง การเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ ตามรายละเอียดในหนังสือที่ส่งไปทาง AMS E-OFFICE จึงขอให้สมาชิกทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ (ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567)
--- เรื่อง เชิญชวนส่งทีมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 แข่งขัน วันที่ 1-2 ก.พ. 2567 (ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2567)
--- ด่วน เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นบส.อศช. รุ่นที่ 2 (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567)
--- เรื่อง โครงการฝึกงานบูรณาการ By CPALL กับร้าน 7 - ELEVEN
--- เรื่อง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดรับสมัครงานนักศึกษา ระดับปวช.และ ปวส.
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
--- เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฮอนด้า
--- ด่วน เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากมีการประกาศแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ศธจ. ไม่มีกรอบงานให้เบิกเงินสวัสดิการของวิทยาลัยอาชีวเอกชนได้ จึงขอสำรวจ
--- เรื่อง โครงการ "Little Wann be Wow Rider" เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผู้เช้ารับการอบรม พ.ศ. 2566
--- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
--- เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเด็กอาชีวศึกษาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
--- เรื่อง การปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประสานการพิจารณาต่ออายุพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ๗๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
--- เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนด้านอาชีวศึกษา
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนการตลาด
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Non-Degree ลดแต่เพิ่มเติมเต็มลูกค้า
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯเข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันYAMAHA วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ สนามไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กทม.
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดร้องเพลงในรายการ STAR SHOW THAILAND 2024 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ HOLLYWOOD BANGKOK รัชดา กรุงเทพมหานคร
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกสมาคมกลุ่มกทม.ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน YAMAHA ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2566 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 พ.ย. 2566 ณ ห้องประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 16 ก.ค. 2567 (เข้าชม 8 ครั้ง)
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567 19 ก.พ. 2567 (เข้าชม 938 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มกรุงเทพมหานคร (ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2567) (เข้าชม 758 ครั้ง)
ด่วน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พ.ศ.2566 (การเข้าใช้สแกน QR Code หรือ Link ให้ใช้อีเมล gmail เท่านั้น และหมดเขตส่งภายในวันที่ 22 มกราคม 2567) 19 ธ.ค. 2566 (เข้าชม 1183 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 04 ก.ค. 2566 (เข้าชม 1263 ครั้ง)
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประกวดร้องเพลง Star Show Thailand 2024 04 ก.ค. 2567 (เข้าชม 116 ครั้ง)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สื่อการสอนและงานวิจัยครู พ.ศ.2567 04 มิ.ย. 2567 (เข้าชม 316 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตร ปวช. 2567 (ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) 02 พ.ค. 2567 (เข้าชม 507 ครั้ง)
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 (กรุณาส่งกลับมายังสมาคมฯ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗) 22 ก.พ. 2567 (เข้าชม 924 ครั้ง)
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติปีการศึกษา2565 29 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 1719 ครั้ง)
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ) พ.ศ.2565 01 มิ.ย. 2565 (เข้าชม 2514 ครั้ง)
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หนังสือสมาคม
ประกาศสมาคม
รายงานการประชุม
Line
E-office
ตรวจสอบสถานะสมาชิก
จำนวนครู/นักศึกษา
วิจัยนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพ
คุรุสภา
กยศ.
สมศ.
สทศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
กดดูรู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ใบสั่งซื้อเครื่องหมายอาชีวศึกษาเอกชน
   2024 - 07    
July
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย