ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565

                                              สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

                                              1097/35-36 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

                                                      โทรศัพท์. 02-241-4605 โทรสาร. 02-668-4286-7


      สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   เป็นสมาคมวิชาชีพของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่ว ประเทศ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยกรรม ช่างอุตสาหกรรม และศิลปกรรมเป็น องค์กรที่เป็นศูนย์รวม โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติในด้านอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เป็นผู้ประสานงาน กับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน และร่วมมือให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสมาคม ฯ

The Federation of Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand, formerly the Federation of Private Vocational Schools of Thailand, was established in 1984 to promote Thailand’s private vocational education. With more than 400 institutional members throughout the kingdom, our missions are

  1. Strengthening and promoting national education and vocational education provided by private sector.

  2. Serving as the central organization for colleges of technology and vocational colleges to exchange knowledge and opinions, whilst collaborating with the government, Ministry of Education, related agencies and private sector to develop effective and efficient private vocational education.

  3.  Enhancing solidity and dialogues among executive boards, presidents, faculty staffs and students of vocational education institutions

  4. Providing financial aids and other supplementary benefits for faculty staffs and students.

  5. Enriching relationship with other educational associations and entities to promote efficient and effective vocational education.

  6. Organizing activities and programs that enhance quality and competitiveness of our member institutions.

 

Contact Information: +66022414605

Address: 1097/35-36 Thanon Nakornchaisai Dusit Bangkok 10300

The Federation of Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand

Telephone: +66022414605

Fax:+66026684286-7

Website: samakomarcheewa.or.th

E-Mail: samakom1097@hotmail.co.th

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย