ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
30 ส.ค. 2566 (เข้าชม 128 ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ เขตดุสิต กทม.
30 ส.ค. 2566 (เข้าชม 116 ครั้ง)
นายกสมาคมฯ มอบหมาย ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกฏหมาย จัดการอบรมวิชาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ วันที่ 27 สิงหาคม 2566 (ระบบออนไลน์)
09 ส.ค. 2566 (เข้าชม 125 ครั้ง)
นายกสมาคมฯดร.ประเสริฐ กลิ่นชู และคณะกรรมการสมาคม MOU กับ บริษัทไทยฮอนด้าจำกัด โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัทเป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ วันที่ 8 ส.ค. 2566
14 ก.ค. 2566 (เข้าชม 126 ครั้ง)
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกฏหมายและผอ.วิเชียร เนียมน้อม อุปนายกสมาคมกลุ่มภาคกลางจัดอบรมครูแกนนำด้านนวัตกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2566
22 มิ.ย. 2566 (เข้าชม 191 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและตัวแทนคณะกรรมการสมาคมร่วมแสดงความยินดีกับนางสมฤดี ฉิมมุสิก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ณ โรงแรมบันยันทรี กทม.
22 มิ.ย. 2566 (เข้าชม 163 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมลงนามความร่วมมือกับบริษัทคอมเซเว่นจำกัด (มหาชน) วันที่ 21 มิ.ย. 2566
16 มิ.ย. 2566 (เข้าชม 173 ครั้ง)
การอบรมครูแกนนำด้านนวัตกรรมเพื่อเตรียมความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน วันที่ 15 มิ.ย. 2566 ณ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
29 พ.ค. 2566 (เข้าชม 178 ครั้ง)
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกฏหมายเป็นตัวแทนดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา วันที่ 25 พ.ค.2566 ณ เมืองทองธานี กทม.
19 พ.ค. 2566 (เข้าชม 206 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู และคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการบินฉงซิ่ง มนฑลฉงซิ่ง วันที่ 18 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
16 พ.ค. 2566 (เข้าชม 222 ครั้ง)
ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายความร่วมมือเป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสฉวน วันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/25 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย